6.  ลักษณะภูมิศาสตร์ของทวีปออสเตรีเลียและโอเซียเนีย

                        (1)  ขนาดที่ตั้ง  และอาณาเขต

                        ทวีปออสเตรเลียและโอเซียเนีย  เป็นที่ตั้งของประเทศออสเตรเลีย  ประเทศนิวซีแลนด์  ส่วนหมู่เกาะแปซิฟิก   ซึ่งเป็นที่ตั้งของประเทศอื่นๆ  ต่อเนื่องไปถึงทวีปแอนตาร์ติก  เรียกว่า  โอเซียเนีย  ทวีปออสเตรเลียเป็นทวีปที่ขนาดเล็กที่สุดในโลก  มีพื้นที่  7.6  ล้าน  ตร.กม.  มีประชากร  17.5  ล้านคน  ที่ตั้งของทีปออสเตรเลียอยุ่ในซีกโลกใต้ทั้งหมด  ตั้งแต่ละติจูดที่  10  องศา  41  ลิบดาใต้  ถึง  43  องศา  39  ลิบดา ใต้  และลองจิจูด  113  องศา  9  ลิบดาตะวันออก ว ถึง  153  องศา  39 ลิบดาตะวันออก

                        (2)  ลักษณะภูมิประเทศของทวีปออสเตรเลียและโอเซียเนีย

                        มีเขตที่สูงทางด้านตะวันออก  มีฝนตกชุกที่สุดของทวีป  มีเทือกเขาเกรตดิไวดิง  อยู่ทางด้านตะวันออก  มีลักษณะเป็นสันปันน้ำที่แบ่งฝนที่ตกลงให้ไหลสู่ลำธาร  เขตที่ราบต่ำตอนกลาง  พื้นที่ราบเรียบ  มีลำน้ำหลายสายไหลมาอยู่บริเวณนี้  และเขตที่ราบสูงทางด้านตะวันตก  ตอนกลางของเขตนี้เป็นทะเลทราบ  บริเวณทางใต้  และทางตะวันออกเฉียงเหนือใช้เป็นเขตปศุสัตว์และเพาะปลูก

                        (3)  ลักษณะภูมิอากาศของทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย

                        ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ทวีปออสเตรเลียมีภูมิอากาศต่างๆ  กัน  คือ  ตั้งอยู่ในโซนร้อนใต้และอบอุ่นใต้  มีลมประจำพัดผ่าน  ลักษณะภูมิประเทศ  และมีกระแสน้ำอุ่นและกระแสน้ำเย็นไหลผ่าน  ซึ่งมีภูมิอากาศ  6  เขตแตกต่างกันไป  ตั้งแต่เขตร้อน  อบอุ่น แ ละเขตหนาว

                        (4)  สภาพทางสังคมและวัฒนธรรม

                        เชื้อชาติเผ่าพันธุ์ของออสเตรเลีย  เป็นชาวพื้นบ้านที่เรียกว่า  อะบิริจินิส  ปัจจุบันมีชาวผิวขาว  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวอังกฤษอาศัยอยู่จำนวนมาก  ศาสนาที่นับถือกันมากคือ  ศาสนาคริสต์  ภาษาที่ใช้มากคือภาษาอังกฤษ  มีการประกอบอาชีพทางด้านการเกษตร  คือ  ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์  การประมง  และอุตสาหกรรม

กิจกรรมที่  72

                ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มศึกษาข้อมูลลักษณะทางกายภาพและแผนที่แสดงภูมิประเทศของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์  แล้ววิเคราะห์การกระจายของประชากรของทั้ง  2  ประเทศ  รวมทั้งสภาพทางสังคม  วัฒนธรรม  การเมือง  การปกครอง  และขนบธรรมเนียมประเพณี

7.  ลักษณะภูมิศาสตร์กายภาพของประเทศไทย

                ประเทศไทยมีเนื้อที่ประมาณ  5  แสนตารางกิโลเมตร  อยู่ระหว่างละติจูดที่  5  องศา  37  ลิบดาเหนือ  ถึง  20  องศา  27  ลิบดาเหนือ  และลองจิจูดที่  97  องศา  21  ลิบดาตะวันออก  ถึง  105  องศา  37  ลิบดาตะวันออก  ลักษณะภูมิประกาศของไทยเป็นผลมาจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก และการกระทำของแม่น้ำลำธาร  ทำให้มีลักษณะภูมิประเทศที่แตกต่างกัน  มีทั้งเขตภูเขาและหุบเขาทางภาคเหนือ  เขตราบลุ่มแม่น้ำในภาคกลาง  เขตเทือกเขาทางภาคตะวันตก  เขตที่ราบสูงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จากลักษณะภูมิประเทศที่แตกต่างกัน  ทำให้ประเทศไทยมีลักษณะภูมิอากาศทั้งแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน คือ  มีฝนตกปานกลาง  ฤดูฝนสั้น  ฤดูร้อนยาว  พืชพรรณธรรมชาติจะเป็นทุ่งหญ้าสลับด้วยป่าไม้  เช่น ในภาคเหนือ  ภาคกลาง  ภาคตะวันออก  ภาคตะวันออกเฉียง