เรื่องที่ 1 ความหมายของศาสนา

ศาสนา คือ คำสั่งสอนและแนวทางปฏิบัติ เป็นหลักในการปฏิบัติตนเพื่อให้อยู่ในกรอบที่ดีงามเพื่อให้ผู้ปฏิบัติตามหลักคำสอนได้รับความร่มเย็นเป็นสุข ในโลกนี้มีศาสนาหลายศาสนา


เรื่องที่ 2 องค์ประกอบของศาสนา

องค์ประกอบของศาสนาคือเเก่นสารหรือส่วนสำคัญต่างๆที่รวมกันเข้าเป็นศาสนามี 5 องค์ประกอบดังนี้

1.       มีศาสดา คือผู้สอนหลักการเเละผู้ประกาศศาสนา

2.       มีหลักธรรมคำสอน เกี่ยวกับ ศีลธรรม จรรยา กฎเกณฑ์การปฏิบัติ เช่น
ศาสนาพุทธมีพระไตรปิฎก ศาสนาคริสต์มีคัมภีร์ไบเบิล

3.       มีหลักธรรมความเชื่อเกี่ยวกับความจริงอันสูงสุด เช่น ศาสนาคริสต์และ
อิสลาม สอนเรื่องพระเจ้า ศาสนาพุทธสอนเรื่องพระนิพพานเป็นต้น

4.       มีพิธีกรรม คือพิธีประกอบกิจกรรมตามที่ศาสนากำหนด

5.       มีศาสนาสถาน คือที่ตั้งสถานที่ที่ศาสนิกชนมาพบปะประกอบพิธีทางศาสนา
เช่น โบสถ์ วิหาร สุเหร่า เป็นต้น

เรื่องที่ 3 ความสำคัญของศาสนา

ศาสนาเป็นคำสั่งสอนที่มีคุณค่าสูงสุดต่อตัวเอง ครอบครัว และสังคม หลักคำสอนของศาสนามีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของบุคคล ทำให้บุคคลสามารถอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขได้ โดยสรุปความสำคัญได้ดังนี้

1.       เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ทำให้เกิดความอบอุ่น ผ่อนคลายความกลัว ลดหย่อนความทุกข์โศกและเป็นเครื่องนำทางชีวิต

2.       ยึดเหนี่ยวจิตใจของบุคคลในสังคมให้เข้ามาร่วมกันเป็นสังคม พิธีกรรมต่าง ๆ ในศาสนาล้วนมีจุดประสงค์ที่จะกระชับความกลมเกลียว และการทำงาน ของสมาชิกในสังคมเพื่อประโยชน์สุขแก่สังคมส่วนรวม

3.       เป็นมิ่งขวัญและเป็นเอกลักษณ์ของประเทศ เป็นพื้นฐานของขนบธรรมเนียมประเพณี ของชาติเช่น ประเทศไทยมีศาสนาพุทธเป็นพื้นฐานความเชื่อซึ่งนำไปสู่ประเพณี ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมไทย

4.       ศาสนาเป็นมรดกอันล้ำค่าของมนุษยชาติ ศาสนาทำให้ศาสนิกชนเคารพซึ่งกันและกัน มนุษย์ทุกคนมีสิทธิในการนับถือศาสนา