บรรณานุกรม


กฤษณา วิเชียรเพชร และจินตนา คำตา. 2544. สปช. แนวใหม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6.

กรุงเทพมหานคร: ฟิสิกส์เซ็นเตอร์.
กาญานี ละอองศรี และอดิสรหมอกพิมาย. 2543. หนังสือสังคมศึกษาประวัตศาสตร์ไทย รายวิชา

. 028ประวัตศาสตร์การตั้งถิ่นฐานในดินแดนประเทศไทย ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพมหานคร คุรุสภา
การปกครอง, กรม. 2542. คู่มือวิทยากรผู้ประสานการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ม...
การศึกษานอกโรงเรียน, กรม ม... กรอบมาตรฐานและสาระการเรียนรู้หมวดวิชาสังคมศึกษา

ศาสนา และวัฒนธรรม ม..
การศึกษานอกโรงเรียน, กรม 2543 คู่มืออบรมการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น. กรุงเทพมหานคร:

บริษัทรำไทยเพรส จำกัด
การศึกษานอกโรงเรียน, กรม 2538 ชุดวิชาสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร: คุรุสภา
การศึกษานอกโรงเรียน, กรม 2541 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540

กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพ์การศาสนา
การศึกษานอกโรงเรียน, กรม 2540 สภาพภูมิศาสตร์ทีมีอิทธิพลต่อชีวิตความเป็นอยู่และ

ทรัพยากรธรรมชาติ. กรุงเทพมหานคร: องค์การค้าคุรุสภา
การศึกษานอกโรงเรียน, กรม 2534 หนังสือเรียนวิชาส่งเสริมคุณภาพชีวิตภาคใต้ (สคช.4. )

กรุงเทพมหานคร: องค์การค้าคุรุสภา
การิม ยูซูฟี. 2540. ระบบเศรษฐกิจไทยและการสหกรณ์. กรุงเทพมหานคร: สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
การิม อับดุลเลาะฮ์ ม ป. . คู่มือมุสลิมเบื้องต้น. กรุงเทพมหานคร: . วงศ์เสงี่ยม.
เกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัย. 2545. สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และชีวิต. กรุงเทพมหานคร:

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
เกสร สุทธจิต จันทร์ประภาพ 2543 ธรรมประทานพร เล่ม 2 เชียงใหม่ เชียงใหม่บีเอสการพิมพ์
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, สานักงาน การปฏิรูปการเรียนรู้ตามแนวคิด , ทฤษฎี

กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพ์โอเดียสแควร์
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, สำนักงาน ม... พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ. . 2542

และที่แก้ไขเพิ่มเติ่ม (ฉบับที่2) พ ศ 2545 กรุงเทพมหานคร: พริกหวานกราฟฟิค.