บุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ระดับท้องถิ่นนั้น สามารถแบ่งระดับความสำคัญได้ ตั้งแต่ระดับ
ภูมิภาค ท้องถิ่น ชุมชน ตัวอย่างบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ระดับท้องถิ่น ได้แก่ นายป๋วย อึ้งภากรณ์
(กรุงเทพฯ) นายธรรมทาส พานิช (สุราษฎร์ธานี) นายชิน โสภณพนิช (กรุงเทพฯ) นายชาญชัย เนื่องโนราช
(มหาสารคาม) คุณหญิงบัวเขียว รังคสิริ (แพร่) เป็นต้น

5.2 ภูมิปัญญาไทย

ภูมิปัญญาชาวบ้าน หมายถึง องค์ความรู้ของชาวบ้านหรือทุกสิ่งทุกอย่างที่ชาวบ้านคิดขึ้น ทำขึ้น
จากสติปัญญาและความสามารถของชาวบ้านเองเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาหรือดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมกับ
สมัย โดยมีกระบวนการสั่งสมสืบทอดและกลั่นกรองกันอย่างยาวนาน และมีการประสมประสานกันเป็น
เหลี่ยมมณีที่จรัสแสง คงทนและท้าทายตลอดกาลเวลา ซึ่งมีขอบข่ายแบ่งเป็น 10 สาขาดังนี้

1. สาขาเกษตรกรรม

2. สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

3. สาขาแพทย์แผนไทย

4. สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน

5. สาขาสวัสดิการ

6. สาขาศิลปกรรม

7. สาขาการจัดการ

8. สาขาภาษาและวรรณกรรม

9. สาขาศาสนาและประเพณี

10. สาขาจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมที่ 5

5.1 ครูและผู้เรียนร่วมกันศึกษาเเละสรุปความรู้เกี่ยวกับบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ระดับชาติ
แล้วบันทึกลงในตาราง

สมัยอาณาจักร

ชื่อบุคคลสำคัญ

ผลงาน

 

 

 

 

5.2 ครูและผู้เรียนร่วมกันศึกษาและสรุปความรู้เกี่ยวกับ บุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ระดับท้องถิ่น
(ใกล้ตัวผู้เรียนมากที่สุด) แล้วบันทึกลงในตาราง

 

ชื่อบุคคลสำคัญ

ผลงาน

ประโยชน์ต่อท้องถิ่น