เรื่องที่ 10 สถาบันการเงินและการให้บริการของสถาบันการเงินต่าง ๆ

สถาบัน คือ หน่วยงานที่ตั้งขึ้นเพื่อดำเนินกิจการใดกิจการหนึ่ง เช่น สถาบันการศึกษาก็เป็น
หน่วยงานที่จัดการเรื่องการศึกษา สถาบันการเงินก็เป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานเรื่องเกี่ยวกับการเงิน

กิจกรรมที่ 9

9.1 ให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้า การรวมตัวกันจัดตั้งสถาบันการเงินในท้องถิ่นที่ผู้เรียนอาศัยอยู่ เช่น
กลุ่มออมทรัพย์ เครดิตยูเนี่ยน สหกรณ์ฯ ธนาคารชุมชน หรืออื่นๆ

9.2 นำผลของการศึกษาค้นคว้า ทำเป็นรายงานและนำเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในหัวข้อ
จุดประสงค์ วิธีการดำเนินงาน ระเบียบการบริหารจัดการ ปัญหาอุปสรรค และวิธีการแก้ไข ผลที่เกิดขึ้นและ
แนวโน้มการจัดการในอนาคตที่แต่ละกลุ่มต้องการพัฒนา

เรื่องที่ 11 การใช้บริการของสถาบันการเงินต่าง ๆ

สถาบันการเงินเป็นหน่วยบริการด้านการเงินทั้งเฉพาะสมาชิกและบริการแบบทั่วไป ดังนั้น
ผู้ใช้บิรการจึงควรทราบขั้นตอนและวิธีการใช้บริการเพื่อความสะดวกเมื่อต้องการใช้บริการ


กิจกรรมที่ 10

10.1 ให้ผู้เรียนไปขอแบบฟอร์มการขอสินเชื่อ จากสถาบันทางการเงินที่ผู้เรียนรู้จัก และกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ของผู้เรียน เพื่อตรวจสอบว่า ผู้เรียนเข้าใจการเขียนรายละเอียดเพื่อขอสินเชื่อและนำ
แบบฟอร์มนั้นมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเพื่อนๆ ในกลุ่ม หรือให้ผู้เรียนศึกษารายละเอียดขั้นตอนการขอสินเชื่อ
จากสถาบันการเงินในท้องถิ่นที่ผู้เรียนอาศัยอยู่

เรื่องที่ 12 ภาษีประโยชน์และการปฏิบัติตนเกี่ยวกับภาษี

ภาษี คือ รายได้ของรัฐที่เรียกเก็บจากราษฎรที่มีหน้าที่ตามเกณฑ์ที่ต้องชำระ แบ่งออกเป็น2 ลักษณะ
ได้แก่ ภาษีทางตรงและภาษีทางอ้อม ซึ่งประเภทของภาษีมีมากมายและที่สำคัญคือ ชุมชนกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่ในเรื่องภาษีอย่างถ่องแท้ เพื่อประโยชน์ของชุมชน


กิจกรรมที่ 11

1.1.1 ให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้า ถึงความหมายของภาษีและประเภทของภาษี

1.1.2 ให้ผู้เรียนหาข้อมูลชื่อบุคคลในชุมชนในเรื่องภาษีที่ต้องชำระให้กับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น

1.1.3 ให้ผู้ เรียนรวมกลุ่ ม และรวบรวมข้อมูลครอบครัวของผู้ เรียนแต่ละคนว่า มีใครต้อง
เสียภาษีบ้างและเป็นภาษีประเภทใด ถ้าหากคนในชุมชนหลีกเลี่ยงไม่เสียภาษี หรือเสียภาษีไม่ตรงกับ
ความเป็นจริง โดยพยายามเสียภาษีให้น้อยที่สุดแล้ว จะเกิดผลกับชุมชนอย่างไร


เรื่องที่ 13 แนวคิดระบบเศรษฐกิจพอเพียงกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจในระดับครอบครัว

สู่ระดับชุมชน การใช้เทคโนโลยี ในการผลิตสินค้าและบริการ
ระบบเศรษฐกิจเป็นระบบการเชื่อมโยงที่ ต้องเอื้อต่อกันและกัน ตั้งแต่ ผู้ ผลิต ผู้ประกอบการ
สถาบันการเงินไปจนถึงผู้บริโภค จากบุคคลสู่ครอบครัว สู่ชุมชน จนถึงระดับประเทศและระหว่างประเทศ
ดังนั้นระบบเศรษฐกิาจึงเป็นระบบความสัมพันธ์ที่บ่งบอกถึงคุณธรรมของผู้ผลิต ผู้ประกอบการและผู้บริโภค
จากระบบการพึ่งพากันและกันในครอบครัว-ชุมชน แบบพริกบ้านเหนือเกลือบ้านใต้ พัฒนาไปถึงระบบการ