ข้อสังเกต

ใน Past Simple Tense มักมีคำขยายแสดงความเป็นอดีตของเหตุการณ์ เช่น

Yesterday, last night ( week / month / year ), a year ago, ten days ago

v   สิ่งสำคัญที่ควรจำเกี่ยวกับ Tense ต่างๆ คือการเปลี่ยนรูปของคำกริยาจากรูปปัจจุบัน คือ กริยา

ช่องที่ 1 (infinitive) ไปเป็นรูปอดีต คือคำกริยาช่องที่ 2 (past) และกริยาช่องที่ 3  (past participle)

การเปลี่ยนรูปของคำกริยาจากปัจจุบันไปเป็นรูปอดีต มี 2 ลักษณะ คือ

 

1.       เปลี่ยนโดยเติม –ed ท้ายคำกริยา ดังตัวอย่างต่อไปนี้

 

กริยาช่องที่ 1 (infinitive)

คำกริยาช่องที่ 2 (past)

กริยาช่องที่ 3 (past participle)

cook

look

live

love

like

learn

pick

pull

push

study

stay

smile

talk

walk

want

cooked

looked

lived

loved

liked

learned

picked

pulled

pushed

studies

stayed

smiled

talked

walked

wanted

cooked

looked

lived

loved

liked

learned

picked

pulled

pushed

studies

stayed

smiled

talked

walked

wanted

 

ผู้เรียนจะสังเกตเห็นว่ากริยาในตารางข้างต้นนั้นรูปคำกริยาช่องที่ 2 และกริยาช่องที่ 3 จะเหมือนกัน

ซึ่งจะต่างจากคำกริยาในตารางที่ 2