ข้อควรจำ

1.       การใช้คำขยายกริยาในภาษาอังกฤษจะเหมือนกับภาษาไทยคือ จะอยู่หลังคำกริยา

ส่วนการใช้คำคุณศัพท์ในภาษาอังกฤษจะต่างกับภาษาไทย เพราะในภาษาอังกฤษ

คำคุณศัพท์จะอยู่หลังคำนามหรือคำสรรพนามที่ต้องการขยายดังตัวอย่างต่อไปนี้

        He is happy man. He lives happily with his family.

2.       คำคุณศัพท์บางคำสามารถใช้เป็นคำขยายกริยาโดยไม่ต้องเติม –ly ลงไปท้ายคำเช่น fast

Susan is a fast womam. She works and talks fast, too.

3.       ในภาษาอังกฤษคำบางคำที่ลงท้ายด้วย –ly อาจทำหน้าที่เป็นทั้งคำคุณศัพท์ และ

คำขยายกริยาได้ คำเหล่านี้ ได้แก่ daily และ early เช่น

        It is a daily newspaper. It comes out daily.

This is an early train. It leaves early.

4.       คำคุณศัพท์ในภาษาอังกฤษบางคำจะลงท้ายด้วย –ly อยู่แล้ว ผู้เรียนอาจเข้าใจผิดและใช้

คำคุณศัพท์เหล่านี้ สับสนกับคำขยายกริยาได้ ดังนั้น ผู้เรียนต้องศึกษา จดจำและคอย

สังเกตคำเหล่านี้ให้ดี ตัวอย่างของคำคุณศัพท์ ได้แก่ friendly, lovely, ugly, lonely, silly,

likely, un likely, cowardly

 

v   Past Simple Tense มีโครงสร้างประโยคดังนี้

 

ประธานของประโยค + กริยาช่องที่ 2 + ส่วนขยายประโยค

 

เรามักนำมาใช้ Past Simple Tense ในกรณีต่อไปนี้

1.                   ใช้พูดถึงหรืออธิบายเหตุการณ์ / การกระทำที่เกิดและจบไปแล้วในอดีต เช่น

He came home yesterday.

She left the office two hours ago.

We went to Pattani last week.

2.                   ใช้พูดถึงหรืออธิบายเหตุการณ์ / การกระทำที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องแต่จบไปแล้วในอดีต เช่น

My father worked in an army for twenty years.

They lived in America for four years.

3.                   ใช้พูดถึงหรืออธิบายเหตุการณ์ / การกระทำที่เกิดเป็นประจำในอดีต เช่น

Last year, we jogged every evening.

Last month, I ate Durian everyday.