เรื่องที่ 1 At the Airport

อ่านบทสนทนาต่อไปนี้ให้เข้าใจ แล้วตอบคำถามท้ายบทสนทนา

                พิมเดินทางไปยังท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อรอรับ Amy เพื่อนชาวต่างชาติที่ติดต่อกันทาง

จดหมาย (pen-friend) ที่เดินทางมาเที่ยวเมืองไทยตามคำเชิญของพิมด้วยเที่ยวบิน QT 108 แต่พิมไม่แน่ใจ

ว่าเที่ยวบินนี้จะลงจอดที่ส่วนใดของสนามบิน เธอไปสอบถามเจ้าหน้าที่ของสายการบิน ดังบทสนทนา

ต่อไปนี้

 

Pim                         :               Excuse me, please. Will flight QT 108 arrive at terminal B ?

Airline Staff         :               Yes, it will.

Pim                         :               Is terminal B in this building ?

Airline Staff         :               No, it is not. It’s in the next building.

Pim                         :               Could you tell me the way to terminal B ?

Airline Staff         :               Walk straight. When you see the sign “EXIT”, turn right at

                                                the sign. Then, follow the yellow arrows on the floor until

                                                you see the sign “Entrance to Terminal B” on your left.

Pim                         :               Thank you.

Airline Staff         :               No problem. You should hurry. Flight QT 108 is arriving now.

Pim                         :               Thanks again.

Airline Staff         :               You’re welcome.