5. คำคุณศัพท์บางคำเมื่อนำมาเขียนเปรียบเทียบเป็นขั้นกว่าและขั้นสูงสุด จะต้องเปลี่ยนรูปของ

คำไปโดยสิ้นเชิง ตัวอย่างเช่น

ขั้นธรรมดา

ขั้นกว่า

ขั้นสูงสุด

good

bad

little

much / many

far

better than

worse than

less than

more than

farther than

the best

the worst

the least

the most

the farthest

 

6. คำคุณศัพท์ที่มี 2 พยางค์ขึ้นไปเติม more หน้าคำคุณศัพท์ขั้นกว่า และเติม the most ในขั้น

สูงสุดตัวอย่างเช่น

ขั้นธรรมดา

ขั้นกว่า

ขั้นสูงสุด

beautiful

careful

expensive

famous

interesting

polite

serious

stupid

tired

more beautiful than

more careful than

more expensive than

more famous than

more interesting than

more polite than

more serious than

more stupid than

more tired than

the most beautiful

the most careful

the most expensive

the most famous

the most interesting

the most polite

the most serious

the most stupid

the most tired

 

ข้อเสนอแนะ

ขอให้ผู้เรียนศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการใช้คำคุณศัพท์เพื่อเปรียบเทียบเพิ่มเติมจากคำธิบาย

เกี่ยวกับหลักภาษาและโครงสร้างของประโยคในตอนที่ 3 และ 4 ของชุดวิชานี้