๕๓การเขียนคำกล่าวรายงานการประชุม


                     การเขียนคำกล่าวรายงานในการเปิดหรือปิดการประชุมสัมมนานั้นจะมี ๒ ส่วน คือ
คำกล่าวรายงานของเจ้าของงาน และคำกล่าวเปิดของประธานการเปิดหรือปิดการประชุม


                    
คำกล่าวรายงานและคำกล่าวเปิด
                     . คำกล่าวรายงานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาจะกล่าวถึงรายละเอียด หรือมี
แนวทางการเขียนดังนี้
                         .๑ คำขึ้นต้นนิยมใช้คำว่า “เรียน...” และขอบคุณ
                         .๒ บอกกล่าวผู้เข้าประชุมและหน่วยงานหรือสถานะของผู้เข้าประชุม พร้อม
ทั้งบอกจำนวน
                         .๓ บอกวัตถุประสงค์ของการประชุม
                         .๔ บอกระยะเวลาของการประชุม
                         .๕ บอกวิทยากรบุคคล หน่วยงานที่มี่ส่วนร่วมมีส่วนเกี่ยวข้องช่วยเหลือสนับสนุน
                     . คำกล่าวเปิดการประชุมมีแนวทางในการเขียนดังนี้
                         .๑ คำขึ้นต้น หรือคำทักทาย จะเอ่ยชื่อบุคคลตำแหน่งของผู้เข้าประชุม
                         .๒ บอกถึงความรู้สึก ขอบคุณบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือ
วิทยากร
                         .๓ บอกข้อเสนอแนะแนวทางข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการประชุม
                         .๔ อวยพรและแสดงความปรารถนาดีที่จะให้การประชุมบรรลุผลตามวัตถุประสงค์
                         ส่วนคำกล่าวรายงานและกล่าวปิดการประชุม ก็จะมีลักษณะคล้ายกันแต่จะมีราย
ละเอียดเกี่ยวกับผลของการดาเนินงานการประชุมเพิ่มเข้ามา และมีการมอบวุฒิบัตรหรือของที่
ระลึก อีก เท่านั้น