๔๘การเขียนคำอวยพร


                               พร คือ คำที่แสดงความปราถนาดี ที่บุคคลจะพึงกล่าวแก่ผู้อื่น ในการเขียนคำ
อวยพรต้องเขียนให้เหมาะสมกับโอกาส เช่น อวยพรในวันขึ้นปืใหม่ อวยพรในการทำบุญขึ้น
บ้านใหม่ อวยพรในงานมงคล สมรส อวยพรผู้ที่ลาไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ
                                นอกจากคำนึงถึงโอกาสจะกล่าวคำอวยพรแล้ว ต้องคำนึงถึงบุคคลที่จะรับพรว่าเป็นผู้อยู่
ในฐานะใด เป็นคนเสมอกัน หรือเป็นผู้มีอาวุโสสูงกว่าหรือต่ำกว่าผู้พูด จะเป็นพรที่ให้เป็นรายบุคคล
หรือให้แก่หมู่คณะทั้งนี้เพื่อจะได้เลือกใช้ถ้อยคำให้ถูกต้องเหมาะสมเป็นกรณีไปมีข้อเสนอแนะดังนี้
                                . ในการแต่งคำอวยพรสำหรับโอกาสต่าง ๆ พรที่ให้กันก็มักเป็นสิ่งอันพึงปราถนา
เช่น พรสี่ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ความสำเร็จในกิจการงาน ความสมหวัง ความมี
เกียรติ เป็นต้น ทั้งนี้แล้วแต่ผู้อวยพรจะเห็นว่าสิ่งใดเหมาะสมที่จะนำมากล่าว โดยเลือกหาคำที่
ไพเราะมีความหมายดีมาใช้แต่งให้ได้เนื้อความตามที่ประสงค์
                               . ถ้าเป็นการอวยพรญาติมิตร ที่มีอายุอยู่ในวัยใกล้เคียงกันก็กล่าวอวยพรได้เลย
แต่ถ้าเป็นผู้ที่สูงกว่าด้วยวัยวุฒิ คุณวุฒิ และชาติวุฒิ ก็ควรอ้างสิงที่ตนเคารพนับถือ หากเป็น
พุทธศาสนิกชนก็อ้างคุณพระรัตนตรัยให้ดลบันดาลพร เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่ได้รับพร

การเขียนโครงการ


                                การทำงานขององค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ นั้นจำเป็นจะต้องมีโครงการเพื่อบอก
เหตุผลของการทำงานนั้น บอกวัตถุประสงค์เป้าหมายวิธีการดำเนินงาน ระยะเวลา สถานที่
งบประมาณที่ใช้ บุคคลที่รับผิดชอบ เพื่อให้การทำงานนั้นดำเนินไปด้วยดี ขอให้ดูตัวอย่าง
โครงการ และสังเกตศึกษาแนวการเขียนโครงการในแต่ละหัวข้อให้เข้าใจ