๒๔


                                .๑๐ การเขียนคำกล่าวรายงาน
                                .๑๑ การเขียนร้อยกรอง
                         . การแต่งคำประพันธ์ ประเภท กาพย์ กลอน โคลง ฉันท์ ร่าย ลิลิต

การส่งสารด้วยการเขียน


ความหมายและความสำคัญของการเขียน
                       การเขียน คือ การแสดงความรู้ความคิด อารมณ์ความรู้สึกและความต้องการของ
ผู้ส่งสารออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ผู้รับสารอ่านเข้าใจได้รับความูร้ ความคิด อารมณ์
ความรู้สึก และความต้องการต่างๆ เหล่านั้น
                      การเขียนเป็นพฤติกรรมการส่งสารของมนุษย์ ซึ่งมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่า
การส่งสารด้วยการพูดและการอ่าน เพราะการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือตัวหนังสือจะ
คงทนถาวรและกว้างขวางกว่าการพูด และการอ่าน การที่เราได้ทราบความรู้ความคิดและ
วิทยาการต่าง ๆ ของบุคคลในยุคก่อนๆ ก็เพราะมนุษย์รู้จักการเขียนสัญลักษณ์แทนคำพูด
ถ่ายทอดให้เราทราบ
                      การเขียนเพื่อส่งสารมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนนั้นย่อมขึ้นอยู่กับผู้ส่งสารหรือ
ผู้เขียนซึ่งจะต้องมีความสามารถในหลายด้าน ทั้งกระบวนการคิดกระบวนการเขืยน ความ
สามารถในด้านการใช้ภาษาและอื่นๆ ดังนี้
                      . เป็นผู้มีความรู้ในเรื่องที่จะเขียนเป็นอย่างดี มีจุดประสงค์ในการถ่ายทอดเพื่อจะ
ให้ผู้อ่านได้รับสิ่งใด และทราบพื้นฐานของผู้รับสารเป็นอย่างดีด้วย
                      . สามารถเลือกรูปแบบและกลวิธีในการเขียนได้เหมาะสมกับเนื้อหาและโอกาส
เช่น การเขียนคำชี้แจงก็เหมาะที่จะเขียนแบบร้อยแก้วหากเขียนคำอวยพรในโอกาสต่าง ๆ อาจ
จะใช้การเขียนแบบร้อยกรองเป็น โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน จะเหมาะสมกว่าเป็นต้น
                     . มีความสามารถในการใช้ภาษาโดยเฉพาะภาษา เขียนทั้งการเขียนคำและ
ข้อความตามอักขรวิธี รวมทั้งการเลือกใช้ถ้อยคำสำนวนต่าง ๆ
                     . มีความสามารถในการศึกษาค้นคว้าและการฝึกฝนทักษะการเขียน
                     . มีศิลปะในการใช้ถ้อยคำได้ไพ เราะเหมาะสม กับ เนื้อหาหรือสารที่ต้องการ
ถ่ายทอด