๘๐ 

 

กิจกรรมที่ ๙

ให้ผู้เรียนเติมคำในช่องว่างในกลอนหกต่อไปนี้ให้ถูกต้องตามลักษณะของคำประพันธ์

และได้ใจความ

โชยฉ่ำชื่นฟ้าป่า....          คล้ำเงาเคล้าพงดงดึก

เย็นเยียบ....สำนึก                      รู้สึกชีวิตนิดน้อย

๒ . กลอนแปด (กลอนสุภาพ)

แผนผัง

 

ตัวอย่าง

อันกลอนแปดแปดคำประจักวรรค         วางเป็นหลักอักษรสุนทรศรี

เสียงท้ายวรรคสูงต่ำจำจงดี                                 สัมผัสมีนอกในไพเราะรู้ ฯ

 

ลักษณะคำประพันธ์

๑.บท บทหนึ่งมี ๔ วรรค

วรรคที่หนึ่งเรียกวรรคสดับ                     วรรคที่สองเรียกว่าวรรครับ

วรรคที่สามเรียกวรรครอง                        วรรคที่สี่เรียกวรรคส่ง

แต่ละวรรคมีแปดคำ จึงเรียกว่า กลอนแปด

๒. เสียงคำ  กลอนแปดและกลอนทุกประเภทจะกำหนดเสียงท้ายคำท้ายวรรคเป็น

สำคัญ โดยกำหนดดังนี้

คำท้ายวรรคสดับ             กำหนดให้ใช้ได้ทุกเสียง
คำท้ายวรรครับ                กำหนดห้ามใช้ได้เสียงสามัญและตรี

คำท้ายวรรครอง              กำหนดให้ใช้เฉพาะเสียงสามัญและตรี

คำท้ายวรรคส่ง               กำหนดให้ใช้เฉพาะเสียงสามัญและตรี