๖๒ 

 ประโยชน์ของคำขวัญ คือ ใช้เป็นเครื่องเตือนใจให้ปฏิบัติตาม

๒ องค์ประกอบของคำขวัญ มี ๓ ส่วน คือ

๒ ๑ ความมุ่งหมายหรือแนวคิด

๒ ๒ ข้อความหรือเนื้อหา

๒ ๓ ศิลปะแห่งการใช้ถ้อยคำ

องค์ประกอบทั้ง ๓ ส่วนนี้ จะประสมกลมกลืนกันในตัวคำขวัญนั้นอย่างเหมาะสม

๓ ลักษณะของคำขวัญที่ดี

๓ ๑ มีเจตนาที่ดี ต่อผู้ฟัง ผู้ปฏิบัติหรือผลประโยชน์ของส่วนรวม เช่น คำขวัญ

เชิญชวนงดการสูบบุหรี่ คำขวัญเชิญชวนให้ประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ ฯลฯ

๓ ๒ มีเป้าหมายชัดเจนเพียงเป้าหมายเดียว เช่น เพื่อให้เคารพกฎจราจรหรือ

เพื่อให้ช่วยรักษาความสะอาดของถนน ฯลฯ

๓ ๓ มีเนื้อหาครอบคลุมเป้าหมาย

๓ ๔ ไพเราะ สัมผัสคล้องจอง มีพลังโน้มน้าวใจผู้ฟังให้จำและปฏิบัติตาม

๔ ขั้นตอนในการเขียนคำขวัญ คำขวัญที่ดีต้องเป็นข้อความสั้นๆ ไพเราะมีพลัง

ในการโน้มน้าวใจผู้ฟัง เขียนครอบคลุมเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน มีขั้นตอนดังนี้

๔ ๑ ขั้นเตรียม

๔ ๑ ๑ กำหนดจุดมุ่งหมายให้ชัดเจนว่าจะให้ผู้ฟังคิดหรือปฏิบัติเรื่องอะไร

อย่างไร

๔ ๑ ๒ กำหนดกลุ่มผู้ใช้คำขวัญว่าเป็นคนกลุ่มใด เช่น คำขวัญสำหรับ

เด็กต้องเขียนให้ง่ายกว่าคำขวัญสำหรับผู้ใหญ่

๔ ๑ ๓ ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่จะเขียนคำขวัญ

๔ ๒ ขั้นลงมือเขียน

๔ ๒ ๑ เรียบเรียงข้อความที่จะเขียนเป็นร้อยแก้ว ให้มีเนื้อหาครอบคลุม

เป้าหมายที่กำหนดไว้

๔ ๒ ๒ เรียบเรียงข้อความในข้อ ๔ ๒ ๑ ให้เป็นข้อความที่มีสัมผัสและ

มีถ้อยคำที่มีพลังโน้มน้าวใจ โดยลองเขียนดูหลาย ๆ ข้อความแล้วพิจารณาตัดข้อความที่ไม่

เหมาะสมออกไป จนเหลือข้อความที่พอใจประมาณ ๓-๔ ข้อความ

๔ ๒ ๓ เลือกข้อความที่ดีที่ สุดเอาไว้ใช้

๔ ๓ ขั้นตรวจทาน นำคำขวัญที่ได้มาพิจารณาตรวจทานการใช้คำที่ถูกต้องตาม

ความหมายและความนิยม และการเขียนสะกดการันต์