๕๓ 

ตัวอย่างการเขียนจ่าหน้าซองจดหมาย

 

หมายเหตุ การสื่อสารแห่งประเทศไทยมีบริการพิเศษต่างๆ ที่จะช่วยป้องกันมิให้

จดหมายสูญหายหรือช่วยให้จดหมายถึงมือผู้รับได้รวดเร็ว ทันเวลา เช่น บริการ EMS เป็นต้น

ผู้สนใจจะได้บริการต่างๆ ดังกล่าว จะต้องไปติดต่อที่ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขโดยตรง เพราะ

จะต้องกรอกแบบรายการบางอย่าง ข้อพึงระวัง การเขียนข้อความในทำนองที่ว่า “ขอให้ส่งด่วน”

ลงบนซองจดหมายไม่ทำไห้จดหมายถึงเร็วขึ้นแต่อย่างใด

๒ ประเภทของจดหมาย จดหมายแบ่งออกเป็น ๔ ประเภท คือ จดหมายส่วนตัว

จดหมายกิจธุระ จดหมายธุรกิจ และจดหมายราชการหรือหนังสือราชการ

๒ ๑ จดหมายส่วนตัว คือ จดหมายที่บุคคลซึ่งรู้จักคุ้นเคยกันเขียนติดต่อกัน

ด้วยวัตถุประสงค์ที่เป็นการส่วนตัว เช่น เพื่อส่งข่าวคราว ถามทุกข์ สุข เล่าเรื่องราว ฯลฯ

เป็นการติดต่ออย่างไม่เป็นทางการ เช่น จดหมายเล่าเรื่องราวทุกข์ สุข จดหมายแสดงความ

รู้สึกยินดี เสียใจ ขอบคุณหรือขอโทษในกรณีต่างๆ เป็นต้น