๒๘

 หลักการเลือกหนังสือและสื่อสารสนเทศ

การเลือกอ่านหนังสือและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายและแนวทางใน

การอ่าน เช่น อ่านเพื่อรับทราบข่าวสารข้อเท็จจริง อ่านเพื่อศึกษาค้นคว้า อ่านเพื่อความ

เพลิดเพลิน

การเลือกอ่านหนังสือ เพื่อตอบสนองจุดประสงค์ของการอ่าน มีดังนี้

๑. หนังสือประเภทข่าวสาร เช่น หนังสือพิมพ์รายวัน หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์

รายปักษ์ หรือรายวัน หนังสือวารสาร จุลสาร

๒. หนังสือประเภทผ่อนคลายอารมณ์ เช่น นิตยสารเริงรมย์ หนังสือฉบับกระเป๋า

๓. การอ่านหนังสือประเภทการเรียนการสอน เช่น ตำราเรียน หนังสืออ่านในชั้นเรียน

หนังสือ คู่มือ

การเลือกอ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ปัจจุบันสามารถหาความรู้จาก อินเตอร์เน็ตบนเว็บไซต์ต่าง ๆ โดยให้ข้อมูลความรู้

อย่างหลากหลาย สื่อประเภทนี้มี ๓ ประเภทใหญ่ ๆ คือ

๑. ประเภทข่าวสาร เป็นเว็บไซต์ที่เสนอข่าวสารประจำวัน หรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง

ซึ่งมักไม่เกิน ๑ สัปดาห์ เช่น

http://www.jorjae.com/news/typenews.asp

นำเสนอข่าวสารทั้งใน + ต่างประเทศ ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

http://www.Thailnusa.com นำเสนอข่าวสารการใช้ชีวิต กิจกรรม ของชาวไทยใน

ต่างแดน

http://www.tna.mcot.or.th สานักข่าวไทยออนไลน์ ให้บริการข่าวทั้งในรูปแบบ

ของหนังสือข่าวและออนไลน์

๒. ประเภทความรู้ เป็นเว็บไซต์ที่เสนอความรู้หลายสาขา เช่น การศึกษา กีฬา

และสุขภาพ คอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต การท่องเที่ยว วิทยาศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม สังคม

และผู้คน เป็นต้น

http://www.thaipost.com/Lawyer เป็นเว็บไซต์ตอบสารพันปัญหาเกี่ยวกับ

ข้อกฎหมายต่าง ๆ

http.//www.members.xoom.com/nettutor เป็นเว็บไซต์ที่รวมข้อมูลจำเป็น

สำหรับนักเรียนที่จะสอบเอนทรานซ์ และเทคนิคการทำข้อสอบ