๑๒๔ 

 

๓ เราอย่าไปทำอะไรแข่งกับเขาเลย เขากับเราไม่เหมือนกัน เห็นช้างขี้ อย่าขี้ตามช้าง

๔ แหม ฉันว่าฉันหนีจากเพื่อนเก่าที่เลวแล้ว มาเจอเพื่อนใหม่ก็พอ ๆ กัน มันเข้า

ตำราหนีเสือปะจระเข้จริง ๆ นะ

๕ เขาชอบถ่วงความเจริญของหมู่คณะอยู่เรื่อย แถมยังขัดขวางคนอื่นอีก นี่แหละ

คนมือไม่พายเอาเท้าราน้ำ

 

สุภาษิต หมายถึง ถ้อยคำที่เป็นคติเพื่ออบรมสั่งสอนให้ทาความดี ละเว้นความชั่ว

สุภาษิตมักเกิดจากหลักธรรมคำสอน นิทานชาดก เหตุการณ์หรือคำสอนของบุคคลสำคัญ

ซึ่งเป็นที่เคารพ เลื่อมใส ศรัทธาของประชาชน เช่น

ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว

ตนเป็นที่พึงแห่งตน

น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

ไฟในอย่านำออก ไฟนอกอย่านำเข้า

 

การนำสำนวน คำพังเพย สุภาษิต ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

คุณค่าของถ้อยคำ สำนวน คำพังเพย สุภาษิต นั้นมีมาก หากรู้จักรวบรวมศึกษา

ความหมาย แล้วนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสื่อสาร ก็จะได้รับประโยชน์ดังนี้

๑ เป็นเครื่องมืออบรมสั่งสอนเยาวชนในเรื่องเกี่ยวกับการประพฤติ ปฏิบัติตนในด้าน

ต่าง ๆ เช่น ความรัก การครองเรือน การคบคน การศึกษาเล่าเรียน การพูด การถ่ายทอดวัฒนธรรม

๒ ถ้อยคำสำนวนต่างๆ คำพังเพย สุภาษิต สะท้อนให้เราเห็นความคิด ความเชื่อ

ของคนสมัยก่อน

๓ สะท้อนให้เห็นสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนสมัยก่อนจนถึงปัจจุบันในด้าน

ต่างๆ มากมาย เช่น ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา นิสัยใจคอ ฯลฯ

๔ ชี้ให้เห็นว่าคนไทยเป็นคนช่างสังเกต เช่น สังเกตธรรมชาติ และมีชีวิตผูกพัน

กับธรรมชาติอย่างแยกไม่ออก

๕ การศึกษา คำพังเพย สุภาษิต ทำให้มีความฉลาดรอบรู้ สามารถใช้ภาษาได้ดี

๖ การศึกษาสำนวน คำพังเพย สุภาษิต ช่วยสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีไว้ให้

คงอยู่คู่ชาติไทย

 

กิจกรรมที่ ๔ ให้ผู้เรียนรวบรวมสำนวน คำพังเพย สุภาษิต ที่ใช้กันมากในชีวิต

ประจำวัน แล้วตรวจสอบและแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อน