๙๕ 

 

 เรื่องที่ ๑ หลักเบื้องต้นของการฟัง และการดู

 

๑. หลักเบื้องต้นของการฟังและการดู

๑ ๑ ความหมายของการฟังและการดู

การฟังและการดู หมายถึง การที่มนุษย์รับรู้เรื่องราวต่างๆ จากแหล่งของเสียง

หรือภาพ หรือเหตุการณ์ ซึ่งเป็นการฟังจากผู้พูดโดยตรงหรือฟังและดูผ่านอุปกรณ์ หรือ

สิ่งต่างๆ แล้วเกิดการรับรู้แล้วนาไปใช้ประโยชน์ได้ โดยต้องศึกษาจนเกิดความถูกต้องว่องไว

ได้ ประสิทธิภาพ

๑ ๒ หลักการฟังและการดูที่ดี

๑) ต้องรู้จุดมุ่งหมายของการฟังและการดูและต้องจดบันทึกเพื่อเตือนความจำ

๒) ต้องฟังและดูโดยปราศจากอคติ เพื่อการวิเคราะห์วิจารณ์ที่ตรงประเด็น

๓) ให้ความร่วมมือในการฟังและการดู ด้วยการร่วมกิจกรรม

๒. จุดมุ่งหมายของการฟังและการดู

๒ ๑ ฟังและดูเพื่อความรู้ ส่วนใหญ่เป็นเรื่องทางวิชาการเพื่อพัฒนาสติปัญญาของตน

๒ ๒ ฟังและดูเพื่อความเพลิดเพลิน ได้แก่ การฟังเพลง ฟังดนตรี ดูภาพยนตร์

ดูภาพสวยงาม ฟังนิทาน เป็นต้น

๒ ๓ ฟังและดูเพื่อความซาบซึ้งต้องมีพื้นฐานในเรื่องที่ฟังและดู จึงจะเกิดประโยชน์

เช่น ฟังบทกลอน กวีนิพนธ์ ดูภาพนามธรรมต่างๆ

๓. การฟังและดูเพื่อวิเคราะห์เรื่องจากสาร

เป็นทักษะต่อจากการฟังและดู แล้วสรุปและจับใจความสำคัญ แล้ววิเคราะห์ว่า

สิ่งใดเป็นข้อเท็จจริง สิ่งใดเป็นข้อคิดเห็น สิ่งใดเป็นเหตุ สิ่งใดเป็นผล เพื่อจะใช้ข้อมูลใน

การประเมินค่าและการตัดสินใจ

 

เรื่องที ๒ หลักการฟังเพื่อจิตใจความสำคัญ

 

การฟังเพื่อจับใจความสำคัญ เป็นการฟังเพื่อความรู้ ผู้ฟังด้องตั้งใจฟัง และพยายาม

สรุปเนื้อหาสำคัญ ดังนี้