๖๐


กิจกรรมตอนที่ ๓

 

กิจกรรมที่ ๑

ให้ผู้เรียนเขียนแผนภาพความคิด องค์ประกอบการพูดที่ดี

กิจกรรมที่ ๒

. แบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็น ๒ กลุ่ม

กลุ่มที่ ๑ เป็นผู้พูด

ครูมอบหมายงานให้ผู้เรียนกลุ่มที่ ๑ ออกมาพูดหัวข้อ การพดอวยพรในงาน
มงคลสมรส และให้ผู้เรียนกลุ่มที่ฟังทำแบบสังเกตพฤติกรรมการพูด

แบบสังเกตพฤติกรรมการพูด

คำชี้แจง : ให้ขีด / ในช่องที่ตรงกับพฤติกรรมของผู้พูด และขีด x ในช่องที่ผู้พูดไม่แสดง

พฤติกรรม