๑๔


เรื่องที่ ๒ มารยาทในการอ่านและนิสัยรักการอ่าน

มารยาทในการอ่าน

คำว่า มารยาท หมายถึง กิริยา วาจาที่เรียบร้อย หรือการกระทำที่ดีงาม ดังนั้น
ผู้อ่านที่ดีจะต้องมีมารยาทที่ดีในการอ่าน ดังต่อไปนี้

. ไม่อ่านเสียงดังรบกวนผู้อื่น

. ไม่เล่นกันในขณะอ่านหนังสือ

. เมื่ออ่านหนังสือเสร็จแล้วควรเก็บหนังสือไว้ที่เดิม

. ไม่ควรอ่านเรื่องที่เป็นส่วนตัวของผู้อื่น

. ไม่ขีดเขียนทำลายหนังสือที่เป็นสมบัติของส่วนรวม

. ไม่ควรแย่งอ่านหรือชะโงกหน้าไปอ่านในขณะที่ผู้อื่นกำลังอ่านอยู่

 

การสร้างนิสัยรักการอ่าน

การที่บุคคลหนื่งบุคคลใดจะมีนิสัยรักการอ่านได้จะต้องได้รับการฝึกฝนมาตั้งแต่
เด็ก ๆ แต่ก็มิใช่ว่าเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว จะไม่สามารถสร้างนิสัยรักการอ่านได้ ซึ่งทั้งนี้และ
ทั้งนั้น จะต้องเข้าใจว่าการที่จะสร้างนิสัยให้เป็นผู้ที่มีนิสัยรักการอ่านนั้นจะต้องเริ่มจาก

. อ่านหนังสือที่ตนเองชอบ

. การอ่านจะต้องมีสมาธิเพื่อจิตใจความของเรื่องที่อ่านได้

. เริ่มอ่านจากเรื่องสั้นๆ ก่อนไปสู่เรื่องยาว ๆ

. การอ่านควรมีสมุดจดบันทึก เพื่อจดจำข้อความที่ไพเราะ มีคติสอนใจ

. การอ่านจะต้องอ่านหนังสือได้ทุกประเภท และหยิบอ่านทุกครั้งเมื่อมีโอกาสหรือ
มี เวลาว่าง

. การอ่านอาจจะซื้ออ่านเองหรือขอยืมจากเพื่อน ห้องสมุด หรือแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ
เป็นต้น