๑๒๐

 

บรรณานุกรม

การศึกษานอกโรงเรียน, กรม. หนังสือเรียนวิชาภาษาไทย (เลือก) ตามหลักสูตรการศึกษา

นอกโรงเรียน ระดับประถมศึกษา พุทธศักราช ๒๕๓๑. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การ
ค้าของคุรุสภา ๒๕๔๓.
ประพนธ์ เรืองณรงค์ และคณะ. ชุดปฏิบัติการเรียนรู้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

.. ๒๕๔๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ ๒ ป. -. ฉะเชิงเทรา
โรงพิมพ์ประสานมิตร ๒๕๔๕.

________. แบบเรียนวิชาภาษาไทย หมวดวิชาภาษาไทย (บังคับ) ตอนที่ ๑

ภาษาไทยเพื่อพัฒนาการรับสาร ตามหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน ระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช ๒๕๓๐. พิมพ์ครั้งที่ ๑๑. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์
องค์การค้าของคุรุสภา. ๒๕๔๐.

ชำนาญ นิศารัตน์ และคณะ. ภาษาไทย วิชาเลือก การอ่านและพิจารณาหนังสือ   

กรุงเทพฯ : บรรณกิจเทรดดิ้ง. ๒๕๓๘.

              . ชุดวิชาการอ่าน หมวดวิชาภาษาไทย (วิชาเลือก) พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรงเทพฯ

: โรงพิมพ์องค์การค้าของคุรุสภา. ๒๕๔๑.
วิรัช บริรักษ์เลิศ. ภาษาไทยเพื่อพัฒนาการสื่อสาร. กรุงเทพฯ : บรรณกิจ. ๒๕๔๔.
ปราณี บุญชุ่ม และคณะ. หลักภาษาและการใช้ภาษา. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรงเทพมหานคร

อักษรเจริญทัศน์. ....
บุญเรือน รัฐวิเศษ. แบบทดสอบเสริมทักษะภาษาไทย. กรุงเทพฯ : ดอกหญ้าวิชากา

จำกัด. ๒๕๔๐.
ปราณี บุญชุ่ม และภาสกร เกิดอ่อน. หลักภาษาและการใช้ภาษา กรุงเทพฯ : อักษรเจริญเทศน์

....
ปราณี บุญชุ่ม เเละคณะ. ภาษาไทย. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แม็ค จำกัด. ๒๕๓๙.
อบเชย แก้วสุข. หมวดวิชาภาษาไทย. กรุงเทพฯ : บริษัทการศืกษา จำกัด. ....
ประสิทธิ์ กาพย์กลอน. แบบเรียนภาษาไทย ท ๕๐๓ หลักภาษาและการใช้ภาษา. ครั้งที่ ๒

กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช จำกัด. ๒๕๒๒.
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.. ๒๕๒๕. พิมพ์ครั้งที่ ๕

กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด. ๒๕๓๘.